ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Брезово

Възложител:община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Реконструкция и благоустрояване на парк УПИ I – парк,кв.26 по ЗРП на гр.Брезово.