ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Мадан, общ.Мадан

Възложител:СНЦ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ – Мадан

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Спортна площадка с изкуствена тревна настилка и вертикална планировка в УПИ IV,кв.53 по ПУП на гр. Мадан.