ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

с.Горна Малина , общ.Горна

Възложител:Община Горна Малина

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Площадково осветление,специализирано осветление за спортни площадки, сигналноохранителна инсталация и инсталация за видеонаблюдение на Спортен комплекс Горна Малина,УПИ XXV,кв.55.