ДЕТАЙЛИ


Местоположение:

гр.Смолян, ул. Петър Берон № 2

Възложител:„АНИТА“ ООД

Част: Груб строеж

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Преустройство на съществуващата административна сграда в УПИ XXI – промишлени нужди ПИ № 916.147.01 от кв.141 по плана на /землище/ гр.Смолян с промяна на предназначението за мебелен магазин