ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Мадан, общ.Мадан
Възложител:
СНЦ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ – Мадан

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Спортна площадка с изкуствена тревна настилка и вертикална планировка в УПИ IV,кв.53 по ПУП на гр. Мадан.