ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, ул. Петър Берон № 2
Възложител:
„АНИТА“ ООД
Част:
Груб строеж

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Преустройство на съществуващата административна сграда в УПИ XXI – промишлени нужди ПИ № 916.147.01 от кв.141 по плана на /землище/ гр.Смолян с промяна на предназначението за мебелен магазин