ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Чан 4
Възложител:
„ЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД
Част:
Земни работи, част конструктивна ,част архитектурна, част електро, част В и К (вътрешна и външна)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна група в УПИ ХVI-9170732,кв.221 по плана на гр.Смолян