Строителна фирма „АРТСТРОЙ“ ООД има въведена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопастността при работа, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007

Строителна фирма „АРТСТРОЙ“ ООД е член на Българската Камара на Строителите и е вписана в Централния професионален регистър на стоителя по всичките пет групи строежи:

Първа Група:
Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Втора Група:
Строежи от транспортната инфраструктура
Трета Група:
Строежи от енергийната инфраструктура
Четвърта Група:
Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
Пета Група:
Отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“

В дейността си „АРТСТРОЙ“ ООД се стреми да постига максимално качество на строително-монтажните и ремонтни работи, спазване на договорените срокове и коректност в отношенията с инвеститорите.